Hledat
Menu

Nacházíte se zde: Úvod Vše o nákupu Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ÚVOD

Tento dokument upravuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen “GDPR”) podrobné informace o zpracovávání osobních údajů zákazníků (dále jen „subjekt údajů“), eshopu Vinařství Fučík, provozovaným společností Vinařství Fučík, s.r.o., IČO: 01568060, Purkyňova 2, 110 00 Praha 1 (dále také jen “Vinařství”) jako správcem těchto osobních údajů.

 

Tento dokument poskytuje přehledné, úplné a pravdivé informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, které subjekt údajů s Vinařstvím sdílí. Vinařství deklaruje technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů subjektů údajů. Vinařství rovněž přijalo všechna potřebná opatření za účelem minimalizace rizika neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům subjektů údajů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či neoprávněného zpracování.

 

V případě doplňujících dotazů ke zpracovávání osobních údajů subjektů údajů je možné obrátit se na osobu pověřenou pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy fucik@vinarstvi-fucik.cz, případně prostřednictvím zaslaného dopisu na adresu Purkyňova 2, 110 00 Praha 1 (adresováno k rukám společnosti Vinařství Fučík, s.r.o.).

BOD I.

Správce osobních údajů

I. Vinařství jako správce osobních údajů subjektů údajů určuje účel a způsob zpracování těchto osobních údajů.

 

BOD II.

Účel zpracování osobních údajů

I. Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

  1. uzavření a splnění kupní smlouvy na zboží, vč. jeho dodání;
  2. zpracování osobní údajů při odstoupení od smlouvy a splnění povinnosti vrátit uhrazenou kupní cenu za zboží, kterého se odstoupení od kupní smlouvy týká;
  3. ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), které jsou podrobněji popsány níže;
  4. plnění zákonné povinnosti ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem.

BOD III.

Oprávněné zájmy Vinařství

I. Osobní údaje subjektů údajů zpracovává Vinařství rovněž pro ochranu svých oprávněných zájmů. Provozování přímého marketingu je oprávněným zájmem Vinařství. Vinařství má oprávněný zájem informovat subjekt údajů o nabídce vlastních výrobků, pokud existuje či dříve existoval smluvní vztah mezi správcem a subjektem údajů, neboť v takovém případě může subjekt údajů důvodně očekávat, že ke zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu dojde.

II. Subjekt údajů v zájmu ochrany svých osobních údajů je oprávněn namítat, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány jen v nutném rozsahu pro naplnění oprávněného zájmu Vinařství.

 

BOD IV.

Získávání osobních údajů

I. Osobní údaje subjektů údajů získává Vinařství přímo od svých zákazníků.

II. Vinařství nezískává osobní údaje subjektů údajů od třetích stran. Pokud subjekt údajů, který provádí objednávku a uvádí osobní údaje třetí osoby, odpovídá subjekt údajů za to, že třetí osoby udělily ke zveřejnění jejich osobních údajů svůj souhlas.

 

BOD V.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

I. K zajištění řádného průběhu právního vztahu mezi Vinařstvím a subjektem údajů, zpracovává Vinařství následující kategorie osobních údajů:

  1. základní identifikační údaje – jméno, příjmení, adresu, zasílací adresu;
  2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailovou adresu;
  3. účetní údaje – číslo účtu, variabilní symbol.

 

BOD VI.

Právní titul pro zpracování osobních údajů

I. Zákonnost zpracování osobních údajů se určuje na základě čl. 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti, pro ochranu oprávněných zájmů Vinařství nebo pokud zpracování probíhá na základě uděleného souhlasu subjektem údajů.

II. Zákonnost zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, dále ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 

BOD VII.

Předávání osobních údajů třetím osobám

I. Vinařství je povinno a oprávněno osobní údaje subjektů údajů předávat třetím stranám (příjemcům, např. zpracovatelům) na základě plnění svých zákonných povinností, z titulu plnění smluv, na základě svých oprávněných zájmů.

II. Vinařství je povinno poskytovat osobní údaje subjektů údajů orgánům státní správy, správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení a Policii České republiky.

III. Vinařství předává osobní údaje subjektů údajů dalším zpracovatelům:

  1.  společnosti bfinance.cz accounting, s.r.o., IČO 28918991,  Praha-Štěrboholy - Štěrboholy, K učilišti 40/20, okres Hlavní město Praha, PSČ 10200, která poskytuje účetní služby, a to za účelem plnění svých zákonných povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
  2. Společnosti TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, se sídlem Opravářská 944/2, 102 00 Praha 10, IČ: 28202376, DIČ: CZ28202376, který poskytuje dopravní a kurýrní služby. Osobní údaje zákazníků jsou předávány tomuto zpracovateli za účelem splnění smlouvy se zákazníkem.

 

 

BOD VIII.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace

  1. Osobní údaje subjektů údajů Vinařství nepředává do třetích zemí nebo mezinárodní organizace.

 

BOD IX.

Časové omezení ukládání osobních údajů

I. Osobní údaje bude Vinařství zpracovávat a ukládat nejméně po dobu trvání smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Vinařství, nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Osobní údaje zpracovávané z titulu oprávněného zájmu (přímý marketing) budou zpracovávány po dobu 3 let od posledního nákupu zboží, nebo do odhlášení se ze zasílání obchodních sdělení.

 

BOD X.

Práva subjektů údajů, která souvisí se zpracováním jejich osobních údajů a uplatnění těchto práv

I. Vinařství informuje subjekty údajů, že správcem jejich osobních údajů je Vinařství Fučík, s.r.o., IČO: 01568060, Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 207807.

II. Vinařství prohlašuje, že veškeré informace, které je povinno subjektům údajů poskytnout dle článku 13 odst. 1 písm. c) – f) a čl. 13 odst. 2 písm. a) GDPR jsou uvedeny v tomto dokumentu.

II. Subjekt údajů je oprávněn svá práva uplatnit prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu fucik@vinarstvi-fucik.cz. Subjekty údajů mohou svá práva uplatňovat taktéž zasláním dopisu na adresu Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1 (adresováno k rukám společnosti Vinařství Fučík, s.r.o.). Z důvodu ochrany osobních údajů subjektů údajů nebude osoba pověřená pro ochranu osobních údajů poskytovat informace žadatelům v případě, že bude mít pochybnosti o jejich totožnosti. Pro možnost odstranit tyto pochybnosti je možné pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů kontaktovat osobně po předchozí dohodě. 

III. Veškeré informace, sdělení, vyjádření a opravy osobních údajů v případě jejich změny provádí Vinařství zdarma. V případě opakované žádosti je Vinařství oprávněno požadovat úhradu administrativního poplatku, který bude reflektovat administrativní náklady vyřízení žádosti. Vinařství je připraveno subjektům na jejich žádost poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti je oprávněno účtovat si přiměřený poplatek, který bude zahrnovat administrativní náklady spojené s pořízením kopie. V případě, že dojde ke zneužití práva dle tohoto odstavce, je Vinařství oprávněno přístup k údajům odepřít.

IV. Vinařství poskytne informace dle odstavce III. tohoto bodu v písemné či elektronické formě a to tehdy, není-li pochyb o totožnosti žadatele. Pochybnosti o totožnosti žadatele nebude mít Vinařství zejména tehdy, bude-li žádost zaslána prostřednictvím e-mailové adresy, bude-li podpis žadatele opatřen elektronickým podpisem. V případě pochybností si Vinařství (v zájmu ochrany osobních údajů) vyhrazuje právo požadované informace sdělit žadateli osobně po ověření jeho totožnosti, a to po předchozí dohodě. Vinařství si vyhrazuje právo neposkytovat informace ústně, ani po telefonu.

V. Vinařství je povinno tyto informace subjektu údajů poskytnout, a to ve lhůtě 1 měsíce od doručení jeho žádosti.  V odůvodněných případech může Vinařství tuto lhůtu přiměřeně prodloužit, maximálně však o další dva měsíce.

VI. Dojde-li ke změně osobních údajů (například změna rodinného stavu, příjmení, číslo bankovního účtu, adresy trvalého bydliště, telefonního čísla), je subjekt údajů oprávněn žádat, aby byla tato změna osobního údaje zohledněna. V souvislosti s tímto oprávněním je subjektů údajů povinen tuto změnu osobních údajů Vinařství nahlásit. Subjektů údajů může tuto změnu ohlásit zaslaným dopisem na adresu Vinařství, zaslaným emailem, případně osobně adrese Vinařství či v sídle hotelu Ryzlink. Subjekt údajů je povinen změnu osobních údajů doložit, je-li k tomu vyzván. Vinařství osobní údaj opraví bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení o změně osobních údajů. Přiměřeně bude postupováno v případě upřesnění nepřesně uvedeného údaje.

VII. Vinařství tímto informuje subjekty údajů o jejich právu obrátit se se svými stížnostmi či podněty na dozorový úřad, pokud se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno GDPR. Subjekty údajů mají právo podat stížnost u dozorového úřadu v členském státě svého obvyklého bydliště, nebo místa, kde došlo k údajnému porušení chráněných práv ve vztahu k osobním údajům. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

VIII. V určitých stanovených případech je subjekt údajů oprávněn žádat, aby Vinařství jeho osobní údaje smazalo. Taková situace může nastat například tehdy, kdy zpracovávané údaje nejsou pro zde specifikované účely nadále nutné nebo v případě, že byl odvolán udělený souhlas ke zpracování osobních údajů (a neexistuje jiný právní titul, na základě kterého by byly osobní údaje zpracovávány).

IX. Uvedené právo na výmaz osobních údajů dle odstavce VIII. tohoto bodu se nevztahuje na okolnosti předjímané v článku XI. odstavci II. tohoto dokumentu, a dále na případy, kdy Vinařství plní své právní povinnosti, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby svých právních nároků. Uplatní-li Vinařství své právo odmítnout žádost subjektu údajů o výmaz jeho osobních údajů dle tohoto odstavce, je povinno ve lhůtě 1 měsíce subjekt údajů o tomto rozhodnutí vyrozumět, své rozhodnutí řádně odůvodnit, a zároveň subjekt údajů informovat o jeho právech.

X. Vinařství zpracovává osobní údaje subjektů údajů pouze v nezbytně nutném rozsahu. V případě pochybností subjektu údajů o nutnosti takto zpracovávaných osobních údajů, je subjekt údajů oprávněn žádat, aby jeho osobní údaje byly zpracovány pouze v rozsahu nejnutnějším. V souvislosti s tímto je subjekt údajů oprávněn žádat, aby rozsah zpracovávaných osobních údajů byl omezen.

XI. Dochází-li ke zpracování osobních údajů subjektu údajů na základě jeho uděleného souhlasu, je subjekt údajů oprávněn tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, a to zaslání sdělení na adresu Vinařství, případně na kontaktní email osobu pověřenou pro ochranu osobních údajů (fucik@vinarstvi-fucik.cz). V případě elektronické žádosti je však nutné, aby nebylo pochyb o tom, zda je odesílatel emailu skutečně subjektem osobních údajů.

XII. Subjekt údajů je oprávněn žádat o přenositelnost svých osobních údajů, které Vinařství poskytl či zpřístupnil. Subjekt údajů může požádat o předání těchto údajů do vlastních rukou za účelem přenosu, nebo o předání přímo jím zvolenému správci. Tyto osobní údaje budou poskytnuty ve strojově čitelném formátu (např. XML). Přenos osobních údajů se uskuteční takovou formou, která by minimalizovala případné bezpečnostní rizika při jejich přenosu (např. za využití šifrování).

 

Vinařství Fučík s.r.o.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (33.3 + 45.2) *

 
Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu.

Pokračujte na stránky pouze tehdy,
pokud jste starší 18 let.

Souhlasím

Nahoru