Hledat
Menu

Nacházíte se zde: Úvod Vše o nákupu Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Obchodní podmínky Vinařství Fučík s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.vinarstvi-fucik.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Vinařství Fučík s.r.o., IČ 01568060, se sídlem Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 207807 (dále jen jako „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím, na jedné straně, a fyzickou nebo právnickou osobou, jako kupujícím (dále jen jako „Kupující“), na druhé straně, prostřednictvím E-shopu.

1.2. Prodávající se zavazuje na základě Kupní smlouvy odevzdat Kupujícímu Předmět kupní smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se naopak zavazuje Předmět kupní smlouvy převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, přičemž upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující odsouhlasením obchodních podmínek stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.

2. Definice pojmů

2.1. Pojmy, které jsou použity v těchto obchodních podmínkách s prvním velkým písmenem, mají pro účely Kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek následující význam:

„E-shop“ – Internetový obchod, který je provozován na serveru Prodávajícího na webové stránce umístněné na internetové adrese www.vinarstvi-fucik.cz umožňující nákup a prodej Zboží Prodávajícího; provozovatelem Eshopu je Prodávající.

„Kupní cena“ – peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za dodání Zboží. Kupní cena je uvedena v nabídce E-shopu u Zboží, a to bez i včetně DPH, a je platná v okamžiku uzavření smlouvy. Kupující se zavazuje Prodávajícímu tuto Kupní cenu zaplatit.

„Kupní smlouva“ – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu, jejímž předmětem je dodání Předmětu kupní smlouvy za Kupní cenu. Kupní smlouva a právní vztahy s ní související se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména pak ustanoveními § 2079 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související navíc ustanoveními § 1810 ObčZ a násl. o závazcích ze smluv uzavřených se spotřebitelem. Proces uzavření Kupní smlouvy je definován v čl. 3.5. obchodních podmínek.

„Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím prostřednictvím Eshopu, jejímž předmětem je dodávka Předmětu kupní smlouvy. Kupující může být Spotřebitelem nebo Podnikatelem.

„Místo dodání“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět kupní smlouvy, které je specifikováno následujícími údaji: název obce, název ulice, číslo orientační a popisné a směrovací číslo.

„Podnikatel“ – fyzická nebo právnická osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

„Prodávající“ – Vinařství Fučík s.r.o., IČ 01568060, sídlem Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 207807.

„Předmět kupní smlouvy“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky E-shopu, které si Kupující objednal a kupuje na základě Kupní smlouvy.

„Spotřebitel“ – každý člověk, Kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

„Zboží“ – jakákoliv movitá věc, která je nabízena ke koupi v E-shopu, přičemž tato věc je označena názvem a je vyobrazena na ilustrační fotografii. Zboží obsahuje bližší popis u každé položky.

3. Uzavření Kupní smlouvy

3.1. E-shop obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny bez i včetně daně z přidané hodnoty. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním Předmětu kupní smlouvy. Informace o nákladech spojených s dodáním Předmětu kupní smlouvy uvedené ve webovém rozhraní E-shopu platí pouze v případech, kdy je Předmět kupní smlouvy doručován v rámci území České republiky.

3.3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Předmětu kupní smlouvy, výše Kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.5. Proces uzavření Kupní smlouvy v E-shopu je následující:

3.5.1. Kupující vybere v E-shopu Zboží. Výběr Zboží Kupující potvrdí kliknutím na odkaz „Koupit/Objednávka zavazující k platbě“.

3.5.2. Pokud si Kupující již vybral veškeré Zboží, klikne na odkaz „Objednat“ a Kupujícímu se zobrazí objednávkový formulář, do něhož je Kupující povinen vyplnit údaje za účelem uzavření Kupní smlouvy (povinné údaje jsou označeny hvězdičkou).
3.5.3. Součástí objednávkového formuláře jsou i tyto obchodní podmínky, s nimiž je Kupující povinen se seznámit a vyslovit s nimi souhlas. Pokud Kupující zjistí, že objednávku chce ještě dále změnit nebo doplnit, Kupujícímu je umožněno se vrátit na předchozí krok a i následně změnit údaje v objednávkovém formuláři. V případě, že Kupující souhlasí se všemi údaji v objednávkovém formuláři a se zněním obchodních podmínek, objednávku akceptuje kliknutím na odkaz „Objednávka zavazující k platbě“. V tomto okamžiku je uzavřena Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím.
3.5.4. Bez zbytečného odkladu po uzavření Kupní smlouvy bude zasláno Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu potvrzení o objednání Zboží a uzavření Kupní smlouvy. V potvrzovacím e-mailu budou uvedeny zejména následující informace:

a. Číslo objednávky
b. Datum provedení objednávky
c. Fakturační adresa Kupujícího
b. Místo a čas (nejpozději do 30 dnů od objednání) dodání   Kupujícího
e. Seznam objednaného Zboží a jeho Kupní cena
f. Celková Kupní cena vč. nákladů na dopravu

3.5.5. Při objednávání Předmětu kupní smlouvy je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Kupujícím při objednávání Předmětu kupní smlouvy jsou Prodávajícím považovány za správné.

4. Kupní cena a způsob platby

4.1. Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním Předmětu kupní smlouvy je Kupující povinen uhradit
Prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti na dobírku v Místě dodání určené Kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího uvedený v potvrzení o objednání Zboží a uzavření Kupní smlouvy.

4.2. Sjednaný způsob placení Kupní ceny je Kupující oprávněn měnit jen po dohodě s Prodávajícím.

4.3. Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené dodáním Předmětu kupní smlouvy ve smluvené výši.

4.4. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit Kupní cenu Předmětu kupní smlouvy předem.

4.5. V případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Předmětu kupní smlouvy. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu při převzetí Předmětu kupní smlouvy, Prodávající nebo třetí osoba zajišťující Přepravu Předmětu kupní smlouvy pro Kupujícího jménem Prodávajícího odmítne předat Předmět kupní smlouvy Kupujícímu, čímž Prodávající odstoupí od Kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady na dodání Předmětu kupní smlouvy ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebyl
Předmět kupní smlouvy předán z důvodu nezaplacení Kupní ceny.

4.6. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit Kupní cenu Předmětu kupní smlouvy společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího uvedený v potvrzení o objednání Zboží a uzavření Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření Kupní smlouvy. Pokud není Kupní cena zaplacena do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena Kupní smlouva, Kupní smlouvy bez dalšího zaniká.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k  dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. 3.3. obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním Předmětu kupní smlouvy Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

4.10. Prodávající je oprávněn při prodeji Zboží dočasně nabízet buď veškeré Zboží, nebo jen určité Zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou je Zboží standardně nabízeno. V případě, že po uzavření Kupní smlouvy vyjde najevo, že Předmět kupní smlouvy není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob Prodávajícího, Prodávající je povinen tuto skutečnost Kupujícímu oznámit s tím, že v případě, že Kupující nemá zájem o dodání Předmětu kupní smlouvy za běžnou cenu, mají Kupující a Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy.

5. Dodání Předmětu kupní smlouvy

5.1. Prodávající se zavazuje dodat Předmět kupní smlouvy Kupujícímu dle Kupní smlouvy. Tato povinnost je splněna v okamžiku, kdy předá Předmět kupní smlouvy Kupujícímu třetí osoba zajišťující pro Prodávajícho přepravu předmětu Kupní smlouvy.

5.2. Dodaný Předmět kupní smlouvy je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak (např. čl. 5.6. obchodních podmínek).

5.3. Prodávající dodává Zboží pravidelně ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy v případě platby v hotovosti na dobírku. Prodávající dodává Zboží pravidelně ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne připsání příslušné částky na účet Prodávajícího v případě platby bezhotovostním převodem.

5.4. Pokud Kupující při uzavření Kupní smlouvy vyjádří vůli uzavřít Kupní smlouvu jen za podmínky, že Předmět kupní smlouvy bude dodán do určitého termínu, pak v případě, že Předmět kupní smlouvy nebude možné do tohoto termínu dodat, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit.

5.5. Kupující je povinen označit v objednávkovém formuláři Místo dodání. Takto stanovené Místo dodání je možné po uzavření Kupní smlouvy změnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu kupní smlouvy do Místa dodání a Kupující je povinen převzít Předmět kupní smlouvy v Místě dodání. Veškeré náklady související s přepravou Předmětu kupní smlouvy do Místa dodání hradí Kupující.

5.6. Pokud Kupující přebírá Předmět kupní smlouvy od třetí osoby provádějící jeho přepravu do Místa dodání, je povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu kupní smlouvy s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět kupní smlouvy je poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět kupní smlouvy převzít a je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět kupní smlouvy nepřevzal. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění do 14 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Předmětu kupní smlouvy. V případě, že zásilka obsahující Předmět kupní smlouvy nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou Předmětu kupní smlouvy Kupující zjistí, že Předmět kupní smlouvy je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit toto Prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která Prodávajícímu v důsledku porušení této povinnosti vznikne. V dalším jsou nároky Kupujícího řešeny v reklamačním řízení.

6. Odpovědnost za vady

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny v Mikulově, ul. Zlámalova, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Předmětu kupní smlouvy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamovaný Předmět kupní smlouvy. Kupující je povinen Předmět kupní smlouvy Prodávajícímu vrátit čistý se všemi součástmi a příslušenstvím. Kupující je povinen doručit Prodávajícímu společně s Předmětem kupní smlouvy též doklad o zakoupení Předmětu kupní smlouvy, a stručný popis vady Předmětu kupní smlouvy včetně způsobu jejího vzniku. K odstranění vady přebírá Prodávající předmět Kupní smlouvy na vlastní náklady.

6.3. Za vadu se nepovažuje zejména opotřebení Předmětu kupní smlouvy způsobené jeho obvyklým užíváním nebo poškození nebo závada na Zboží způsobené Kupujícím, a to zejména nevhodným užíváním Zboží v rozporu s účelem, k němuž se Zboží hodí a obvykle užívá, či nevhodnou a neodbornou manipulací se Zbožím

6.4.  Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady,
b) na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo
c) odstoupit od Kupní smlouvy.

Má-li Předmět kupní smlouvy  vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může Kupující požadovat dodání nové věci – Předmětu kupní smlouvy bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Předmět kupní smlouvy měl bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

Prodávající může odmítnout vadu Předmětu kupní smlouvy odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Předmět kupní smlouvy měl baz vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Předmětu kupní smlouvy a účel, pro který Kupující věc koupil.

Nepřevezme-li Kupující Předmět kupní smlouvy v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti Předmět kupní smlouvy po opravě převzít,je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu náklady za uskladnění Předmětu kupní smlouvy.

6.5. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud;

a) Prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v přiměřené době,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo

d) je-li z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Předmětu kupní smlouvy bez vady a vadného Předmětu kupní smlouvy, který kupující obdržel.

Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy je-li vada Předmětu kupní smlouvy nevýznamná.

Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy,Prodávají mu vrátí Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Předmět kupní smlouvy nebo co mu Kupující prokáže, že Předmět kupní smlouvy odeslala či předal Prodávajícímu.

6.6. Podmínkou dodání nového Zboží je, že Kupující vrátí Prodávajícímu na své náklady Zboží původně dodané.

6.7. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Předmět kupní smlouvy vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel, vyjma případů nutného seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností Předmětu kupní smlouvy.

6.8. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím. Jde-li o zvlášť složitý případ, tedy zejména pokud je nutné detailní odborné posouzení reklamace nebo se reklamace týká většího množství Předmětu kupní smlouvy, se lhůta k vyřízení reklamace prodlužuje na 60 dnů. V rámci lhůty pro vyřízení reklamace je Prodávající povinen zajistit odborné posouzení vady a rozhodnout o tom, zda je reklamace oprávněná či nikoliv. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně
určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít Předmět plnění k reklamaci.

6.9.  Vyřízení reklamace je Prodávající povinen Kupujícímu oznámit. Po vyřízení reklamace je Prodávající povinen vrátit Předmět kupní smlouvy Kupujícímu, a to jeho odesláním na adresu Kupujícího uvedenou v Kupní smlouvě, pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím nebude dohodnuto jinak. Kupující je povinen po vyřízení reklamace Předmět kupní smlouvy převzít. Pokud je Kupující v prodlení s převzetím Předmětu kupní smlouvy, pak je povinen nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Předmětu kupní smlouvy, a to v paušální částce 10,- Kč za každý den prodlení. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Předmětu kupní smlouvy po dobu delší než třech měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace dle obchodních podmínek, je Prodávající zmocněn jménem Kupujícího zajistit likvidaci Předmětu kupní smlouvy.

7. Přechod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Předmětu kupní smlouvy

7.1. Vlastnické právo k Předmětu kupní smlouvy přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu kupní smlouvy Kupujícím.

7.2. Nebezpečí škody na Předmětu kupní smlouvy přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu kupní smlouvy Kupujícím. Pokud Kupující v rozporu s Kupní smlouvou dodaný Předmět kupní smlouvy nepřevezme, nebezpečí škody na Předmětu kupní smlouvy přechází v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět kupní smlouvy nebo jinak dodaný Předmět kupní smlouvy nepřevzal.

8. Odstoupení od Kupní smlouvy

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit Spotřebitelem od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit poté, co jej Kupující porušil.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující, který je Spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Předmětu kupní smlouvy, přičemž v případě, že Předmětem kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Předmětu kupní smlouvy. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve
lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat na adresu sídla Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího fucik@vinarstvi-fucik.cz.

8.3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 8.2. obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Předmět Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Předmětu kupní smlouvy Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Předmět kupní smlouvy nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Předmětu kupní smlouvy Kupujícímu či jiným způsobem, pokud s tím nevzniknou Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Předmět kupní smlouvy vrátí.

8.5. Nárok na náhradu škody vzniklé na Předmětu kupní smlouvy je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

8.6. Do doby převzetí Předmětu kupní smlouvy Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

8.7. Je-li společně s Předmětem kupní smlouvy poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu s Předmětem kupní smlouvy Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.8. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, vyjde-li po uzavření Kupní smlouvy najevo, že Předmět kupní smlouvy není možné dodat, neboť Předmět kupní smlouvy neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Předmětu kupní smlouvy sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy Předmět kupní smlouvy není skladem nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě.

9. Zpracování osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Poskytnutí osobních údajů pro účely dle čl. 12.1. obchodních podmínek je dobrovolné, poskytnutí osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy je povinné. Prodávající je správcem poskytnutých osobních údajů Kupujícího. Kupující má právo v případě dobrovolného poskytnutí kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat. Kupující má dále právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění a dále má podle situace právo na zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si Kupující nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi Prodávajícího pro účely dle čl. 10.1. obchodních podmínek, je povinen tuto skutečnost Prodávajícímu oznámit.

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

9.4. Prodávající je oprávněn ke zpracování osobních údajů Kupujícího, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy na základě titulu plnění ze smlouvy. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí též se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení Kupujícímu není podmínkou, která by při absenci sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

9.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě.

9.6. Kromě osob dopravujících Předmět kupní smlouvy nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

9.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Prodávající je oprávněn zasílat informace související se Zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a obchodní sdělení Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího v případě, že Kupující vyslovil s tímto zasíláním souhlas při registraci Uživatelského účtu nebo v E-Shopu Prodávajícího před odesláním objednávky.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v E-shopu možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Závěrečná ustanovení a vymezení pojmů

11.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.2. Spotřebitel je oprávněn obrátit se na orgán dohledu nebo státního dozoru, tj. zejm. na příslušný živnostenský úřad vykonávající živnostenskou kontrolu, Českou obchodní inspekci (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2), příp. Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

11.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanskéhozákoníku.

11.4. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.5. V případě, že z Kupní smlouvy, popřípadě ze zákona, vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou nebo e-mailem, které nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením
seznámit.

11.6. Kupující potvrzuje, že není osobou mladší 18 let.

V Mikulově dne 6.1.2023

Vinařství Fučík s.r.o.

 
Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu.

Pokračujte na stránky pouze tehdy,
pokud jste starší 18 let.

Souhlasím

Nahoru